ඔබ හමුවට එන pixlr මෘදුකාංගය


Adobe Photoshop මෘදුකාංගය ඔබේ පරිගණකය ඉස්තාපනය නොකර ඇති . අ උනාට සමහර වෙලාවට මොඅකක් හරි පින්තුරයක් සකස් කරනකොට . අනේ මග පරිගණකය ෆොටෝෂොප් තිබ්බනම් හොදි කියල හිටන්ව නේද ? දැන් තාක්ෂනය ගොඩක් දිඋනු නිසාම  ඔබේ  පරිගණකයට ෆොටෝෂොප් ඉස්තාපනය නොකරම බවිත කරන්න පුළුවන්  .ඇත්තටම මේ ගැන විස්තර කරවනම් මහි ෆොටෝෂොප් මෘදුකාංගයට අදාල සම දෙයක් පහමේ අන්තර්ගත කරලා තියනව .pixlr  <--- මේක ඔබන්න 

ඔබට මෙය බවිත කරන්න ඔබ අන්තර්ජාල පහසුකම හොදටම ඇති  :) මම හිටන්ව අම්ම අද මේ පල කරපු ලිපිය ඔබට ගොඩක් වැදගත් වන්න ඇති කියල අක නිසා මේ ලිපිය යාලුවෝ අකක් බෙදාගන්නත් අමතක  කරන්න එපා හොදද :) මොකක් හරි ගැටලුව නම් එක අපට දැනුම් දෙන්න .Popular Posts