ඔබගේ මුහුනු පොත (facebook profile)ස්තීරව මකා දැමීමට

ගොඩක්  දෙනක් මුහුනු පොථ ක්‍රියා විරහිත කරන්වා එත් ඔබ දන්න්වද ඔබගේ විදුත් ලිපිනය හා Password  එක නවත (*REplaced) යද්වුවම ඔබග මුහුනු පොත ක්‍රියා විරහිත කර කොපමන කලක් උනත් එය නෙවථ ක්‍රියත්මක වනවා එය සදකලිකව ක්‍රියා විරහිත කිරිම සදහා පහත දම්වල ඔබන්න :)


* sorry For The Letter  ERRORS !
https://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account

අවවාදයි !!!!! 


ඉහත සදහන් දම්වැල ඉතාමත් සලකිල්ලන් බලන්න . එස කිරීමෙන් සිදුවන අපහසුත්වයන් මග හරවා ගැනීමට හැකිවේ 

Popular Posts