ලෝකය පුරාම තියෙන CCTV CAMS LIVE බලන්න

සුබ දවසක් හමොටම. අත්තටම මෙක නම් නියම වෑඩ්ක් ! ඔබ දිහා කව්ද බලන් ඉන්නව වගේ දනෙනවද? ඔව් අද කලේ මාර වෑඩනෙ තියෙන්නේ කි දෙනෙක් බලන් ඉන්නවද. පින්තුර ගන්නව්ද කව්ද දන්නේ. ඔගොල්ලො දන්නවනේ CCTVගෑන. ගොඩක්CCTVමෙ කලය වන විට අන්තර්ජලයට සම්බන්ද කර තියෙනවා. නිත්යනුකුල වු නොවු. මට නම් එ ගෑන අදහසක් නෑහෑ. කොහොම හරි කමක් නහෑ. ඔගොල්ලන්ට පුලුවන් මෙන්න මෙ විඩියට ලොකයේ විවිද CCTV වලට සම්බන්ද වෙන්න.කොකටත් කියලාIP එක Hide  කලත් කමක් නෑහෑ
. නතත් කමක් නෑහෑ


Steps

ඔයගෙ Web Browser එක  Open කරන්නමම මෙ දාල තියෙන එවගෙන් එක්ක Search කරල ගන්න

 1. inurl:/view.shtml
 2. inurl:ViewerFrame?Mode=
 3. inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
 4. inurl:axis-
 5. inurl:view/index.shtml
 6. inurl:view/view.shtml
 7. liveapplet
 8. intitle:”live view” intitle:axis
 9. intitle:liveapplet
 10. allintitle:”Network Camera NetworkCamera”
 11. intitle:axis intitle:”video server”
 12. intitle:liveapplet inurl:LvAppl
 13. intitle:”EvoCam” inurl:”webcam.html”
 14. intitle:”Live NetSnap Cam-Server feed”
 15. intitle:”Live View / - AXIS 206M”
 16. intitle:”Live View / - AXIS 206W”
 17. intitle:”Live View / - AXIS 210″
 18. inurl:indexFrame.shtml Axis
 19. intitle:start inurl:cgistart
 20. intitle:”WJ-NT104 Main Page”
 21. intitle:snc-z20 inurl:home/
 22. intitle:snc-cs3 inurl:home/
 23. intitle:snc-rz30 inurl:home/
 24. intitle:”sony network camera snc-p1″
 25. intitle:”sony network camera snc-m1″
 26. intitle:”Toshiba Network Camera” user login
 27. intitle:”i-Catcher Console - Web Monitor”
එකක් වෑඩ කලේ නෑත්තම් අනික Try කරල බලන්න

ඔගොල්ලො මෙවගෙන් එක්ක් Search කලාම ඔගොල්ලන්ට පුලුවන්  Result  1000 විතරක් ගන්න. ඉට පස්සෙ ඔගොල්ලන්ට පුලුවන් පල්ලෙහ තියෙන්වා වගෙ Page  එකක් ගන්න. එකෙන් පුලුවන් CCTC Camera එක Control කරන්න.අවවාදයි :-   පසල් වල, රකිය ඉස්තාන වල තිබෙන CCTV නෑරබිමට බොහො අවස්තා වලදි ඉඩ නොලබේ. ඔබ  එවා නරබුවොත් ඔබ අමරුවෙ වටිමට ඉඩ ඈත.   

Popular Posts