ඔන්න GTA 5 එනෝ !!


හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා ! අද මම කියන්න අවේ සතුටු හිතෙන දෙයක් කියන්න . අද මම කියන යන්න ප්‍රසිද්ද පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ගැන . එක GTA 5 . ගොඩක් කට්ටිය ගට සෙල්ලම් කරලා තියනව නේද? එක අපුරු ක්‍රියාදාම ක්‍රීඩාවක් මෙගා පවුද්ගලික අදහස නම් . මේක ඔයාගේ පරිගණකය පොඩ්ඩක් හිරවී කියන එක තමා :P හරි මේ පරිගණක ක්‍රීඩාව පියවරන් පියවර ගොඩ නගන එකක් . මම නම් කියන්න තව නොබෝ දවසකින් මේක අන්තර්ජාලයේ සමාජ ජාල ක්‍රීඩාවක් වනවා අනිවාර්යි


Popular Posts