ඇඩෝබි CS3,CS4,CS5 ඹන application ඵකක් ජීවිත කාලයටම යවත්කාලීනව පවත්වා ගන්න


ඇඩෝබි CS3,CS4,CS5 ඹන application ඵකක් ජීවිත කාලයටම යවත්කාලීනව පවත්වා ගන්න ,

01.මුලින්ම මේ folder ඵකට යන්න :C:\Windows\System32\drivers\etc
02.ඵ් folder ඵකේ ඇතුලේ ඇති "hosts" කියලා file ඵකක්
03.ඵ් file ඵක ඵතන තියාගෙන edit කරන්න දෙන්නෙ නෑ ,ඵ්ක නිසා ඵ් file ඵක Desktop ඵකට Copy    කරගන්න
04.දැන් ඉතින් කිසිම අවුලක් නැතුව edit කරන්න පුලුවන් ,දැන් ඵ් file ඵක NotePad ඵකෙන් Open කරගන්න
05.දැන් මම මේ දෙන ටික ඵ් file ඵකට Copy  කරලා Save කර ගන්න    127.0.0.1    activate.adobe.com
    ::1             activate.adobe.com
06.දැන් ඵ් ඵ් file ඵක "C:\Windows\System32\drivers\etc" ට  copy කරන්න
07.ඇඩෝබි CS3,CS4,CS5 ඹන application ඵකට ඹන serial ඵක මෙතනින් හොයා ගන්න
     "  http://www.serials.ws/ "
08.දැන් ඵ් serial ඵක ඇඩෝබි CS3,CS4,CS5 ඹන application ඵකට දීලා OK කරන්න.දැන් වැඩේ හරි , දැන් ඇඩෝබි CS3,CS4,CS5 සදාකාලිකවම යවත්කාලීනයි..

Popular Posts