පරිගණකයට හොදම 2014 Video Players ටික (Top Desktop Video Players 2014)ගොඩ කාලෙකින් තම පරිගණක සම්බන්දව ලිපියක් දාන්නෙ  එකට හේතුවකුත් තියෙනවා . මේ දවස් වල ගොඩක් යට Android  Problems  වැඩිනේ . අපේ රවින්දුත් මමත් ඒවා ගැන යම් තරමක් දුරට දන්නා නිසා අපි දෙන්නම ඒවා ගැන තම ලිව්වේ එත් PC එකේ ඉන්න අයටට් වැදගත් දෙයක් දන්නා හිතුන . අද දන්නේ ගොඩක් ය දන්න  Players  ටිකක් ගැන තමා. ඊට අමතරව තවත් දෙක තුනක්ත් තියෙනවා  එහනම් බලන්නකෝ  බාගෙනම