ඔබ සතුව තිබිය යුතුම Android apps


 සුබ ද්ාවසක් හමොටම. අද මම ගෙනවෙ ඔබගෙ අන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකතනය සතුව තියෙන්න ඔන හොද apps වගයක් කියන්න. ඔගොල්ලො ඉතින් දන්නවනෙ අන්ඩ්‍රොඩ් මාකට්  එකෙන්   නොමිලෙ apk files download කර ගන්න. එක නිස මම apps.වලට කෙලින්ම බහින්නම්.