ඔබ කැමති Video එක ඔබ කැමති විදියට Download කරන්න (KeepVID)

අද කියන්න යන්නේ ඔබට ගොඩක් වැදගත් වන දෙයක් ගැන . ඕගොල්ලෝ හැමෝම වගේ Youtube එකන් Video බලනවා නේද? සමහර වෙලාවට ඒවා Download කරන්න ඕන උනාම . ගොඩක් වෙලවට ඔබ ඔබේ Download Manger එක උදව්වට ගන්නවා නේද? සමහර වෙලවට Download Manger හොයා ගන්න බැරි උනාම මල පනිනවා නේද? ( සමහර වෙලවට Video Play කරද්දී Download Manger පෙන්නනේ නැ නේ :P ) ඔන්න දැන් විසදුමක් තියෙනවා එක තමා Keep Vid කියන Website එක .